autobusy 2024

spolufinancování provozu - standardy dopravní obslužnosti 

výběrová řízení na autobusové dopravce

platnosti nových jízdních řádů

harmonogram přípravy jízdních řádů

připomínkování jízdních řádů

informace pro cestujícíVážená paní starostko, vážený pane starosto, vážené představitelky a představitelé měst a obcí ve Středočeském kraji,

jsme velmi rádi, že jste navštívili speciální internetové stránky "autobusy 2024". Jejich cílem je pomoci Vám zorientovat v období prosince tohoto roku, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID, dále provoz velké části linek zajistí noví dopravci a rovněž bude realizována výraznější úprava linkového vedení (např. na  Novovesku, Hořešovicku, Slánsku, Kralupsku apod.). Všechny tyto události souvisí s veřejnými zakázkami na dopravce autobusových linek PID pro období následujících 10 let, které se konaly v roce 2022 a 2023, a jejichž účinnost vstoupí v platnost první prosincovou neděli tohoto roku, tj1. 12. 2024. 

Vzhledem k provázanosti autobusových linek s železniční dopravou bude nutné akceptovat taktéž celostátní termín změny jízdních řádů o 14 dní později, tj. 15. 12. 2024. 

Doporučujeme Vám náhledy jízdních řádů autobusových linek vyhledávat primárně podle názvu Vašeho města / obce z důvodu úpravy linkového vedení při souběžně realizovaných dopravních optimalizací. Tato volba Vám poskytne jízdní řády všech linek, které budou od prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost Vašeho města / obce. 

Nyní dovolte, abychom Vám blíže zodpověděli na otázky:

  • proč dochází ke změně jízdních řádů?
  • proč bude během krátkého časového úseku na některých linkách kízdní řád upúraven dvakrát?
  • proč bude nutné vydat nové licence pro všechny příměstské a regionální autobusové linky?
  • jak se lze vyjadřovat k návrhům jízdních řádů?
  • proč považujeme centrální sběr připomínek za efektivnější?

Věříme, že díky kooperaci s Vámi proběhne prosincová změna v autobusové dopravě bez závažnějších potíží a děkujeme Vám za spolupráci.

IDSK a ROPID (organizátoři dopravního systému PID)

 návrh jízdních řádů


 

spolufinacování provozu - standardy dopravní obslužnosti 

Realizovaná výběrová řízení budou znamenat i určitou změnu v dosavadním trendu výší příspěvků obcí Středočeského kraje na spolufinancování dopravní obslužnosti. V souvislosti s výměnou dopravců nedochází k převratným změnám rozsahu a struktury dopravní obslužnosti, zároveň nejsou plánovány změny metodiky stanovení výše příspěvků. Nejzásadnější vliv tedy bude mít nová výše ceny dopravních výkonů v jednotlivých provozních souborech. Velmi obecně lze konstatovat, že oproti poslednímu roku platnosti starých smluv dojde k mírnému snížení nákladů, což se následně projeví i ve výši příspěvků obcí na autobusovou dopravu. Velmi však záleží na konkrétním provozním souboru a dopravci, v některých provozních souborech dochází, i v závislosti na různých specificích objednávky, naopak k mírnému nárůstu ceny dopravních výkonů.

Prvotní odhad výše příspěvků na spolufinancování dopravní obslužnosti (SDO) bude zveřejněn až v průběhu července 2024 v rámci 2. kola připomínek.

Nové smlouvy, platné od prosince letošního roku, budou mít již pevně stanovený indexační mechanismus, výši nákladů na další období tak bude možné predikovat přesněji, než v současnosti.


    výběrová řízení na autobusové dopravce

Přeprava cestujících na příměstských linkách PID je zajišťována na základě objednávky Středočeského kraje v rámci smluv o závazku veřejných služeb uzavřených převážně před účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici, silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Všechny tyto smlouvy končí k 30.11.2024. Středočeský kraj, jakožto objednatel veřejné hromadné dopravy, musí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na svém území. Z tohoto důvodu uskutečnil Středočeský kraj ve spolupráci s Hlavním městem Prahou veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID, na základě kterých bude ve Středočeském kraji zajišťována dopravní obslužnost od 1. 12. 2024 do 30. 11. 2034.

Výběrová řízení na nové dopravce proběhla v roce 2022 a 2023 ve čtyřech eatapách a zahrnovaly celkem 35 oblastí, které Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává.

 více o výběrových řízeních a oblastech

 

platnosti nových jízdních řádů

Proč se v prosinci na některých linkách bude měnit jízdní řád dvakrát?

Dopravní systém PID Prahy a Středočeského kraje je založený na preferenci páteřní kolejové dopravy a při tvorbě jízdních řádů je koordinovaně postupováno tak, aby byly zajištěny návaznosti mezi autobusovými a vlakovými linkami. Tentokrát však tato nesporná výhoda přináší bohužel komplikaci pro sestavu jízdních řádů, neboť termín platnosti nových smluv 1. 12. 2024 se liší od termínu celostátní změny jízdních řádů 15. 12. 2024. Tento termín byl vyhlášen Ministerstvem dopravy ČR, které však reaguje v souladu se změnou jízdních řádů na železnici odvíjející se od dohody evropských železničních správ.

Příprava železničního jízdního řádu začíná zhruba již 15 měsíců před svou platností a pokračuje konstrukční částí, během níž je cca v červnu vydán Správou železnic prvotní návrh, který zohledňuje a koordinuje nároky všech železničních dopravců. Až na základě návrhu jízdního řádu pro vlaky mohou konstruktéři začít sestavovat jízdní řády autobusových linek.

Jelikož je nutné v celém Středočeském kraji zachovat přestupní vazby mezi vlaky a autobusy kontinuálně, budou autobusové jízdní řády vybraných linek od 15. 12. 2024 opětovně upraveny a tyto verze zveřejňovány postupně v návaznosti na projednávání železničního jízdního řádu. Linky, na které nebude mít změna jízdních řádů vlaků v polovině prosince dopad, budou i po tomto termínu provozovány dle jízdních řádů s platností od 1. 12. 2024.


 11. 12. 2023

 30. 11. 2024

1. 12. 2024

 14. 12. 2024

15. 12. 2024

   13. 12. 2025

celostátní termín změny JŘ  ukončení smluv s BUS dopravci   nové smlouvy s BUS dopravci  konec platnosti ročního období JŘ  celostátní termín změny JŘ konec platnosti ročního období JŘ
všechny tratě všechny tratě

všechny linky

 

 

linky koordinované s vlaky  

 linky koordinované s vlaky  

linky bez vazby na vlak *

* jízdní řád může být upraven i autobusových linek, které s vlakem zdánlivě nesouvisí (spoje jsou např. koordinovány se spoji linky, která na vlaky navazuje)

 

Současně s platností nových jízdních řádů od 1. 12. 2024 bude ve vybraných lokalitách na území Středočeského kraje přistoupeno k úpravě linkového vedení a jízdních řádů oproti současnému stavu. Bližší podrobnosti k jednotlivým dopravním opatřením naleznete na zvláštní stránce:

 dopravní optimalizace


harmonogram přípravy jízdních řádů 

Na rozdíl od jiných krajů neskončila ani jedna z 35 soutěží u antimonopolního úřadu, což značí kavlitní přípravu, přičemž v posledních 2 - 3 letech bylo úsilí velmi intenzivní a nyní již zbývá pouhých pár měsíců, než noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost ve Středočeském kraji  po dobu dalších deseti let. Pro úspěšné završení procesu (resp. zahájení nového období), a především proto, abychom se v prosinci nepotýkali se zásadnějšími komplikacemi, je klíčové respektovat následující harmonogram:


26. 3. 2024 

 › zveřejnění prvního návrhu jízdních řádů od 1. 12. 2024 s žádostí o připomínky do 30. 4. 2024*(následuje prověřování obdržených podnětů měst a obcí ze strany organizátorů dopravy a aktualizace jízdních řádů včetně   poskytování zpětné vazby samosprávám)

červen 2024 

 › zveřejnění prvního návrhu železničního jízdního řádu od Správy železnic, která umožňuje přípravu jízdních řádů   autobusových linek s platností od 15. 12. 2024

do 8. 7. 2024 

 › zaslání finálních podkladů dopravcům ke všem autobusovým linkám pro zahájení licenčního řízení Dopravním   úřadem (licence obsahují soupis tras a zastávek pro každou linku, a proto lze po tomto termínu činit změny pouze z   časového hlediska spojů)

 15. 7. 2024 

 › zveřejnění aktualizovaného návrhu jízdních řádů s platností od 1. 12. 2024 včetně verzí jízdních řádů s platností od 15. 12.  2024 a odhadu výše příspěvků obcí ke spolufinancování dopravní obslužnosti pro rok 2025 (SDO) s žádostí o připomínky do 25. 8. 2024* (následuje prověřování obdržených podnětů měst a obcí ze strany organizátorů dopravy a aktualizace jízdních řádů včetně poskytování zpětné vazby samosprávám)

 září 2024 

 › zveřejnění aktualizovaného návrhu železničního jízdního řádu od Správy železnic, aplikace úprav do jízdních řádů   autobusových linek od téže platnosti a podnětů souvisejících se začátkem nového školního roku

 do 4. 10. 2024 

 › zveřejnění finálních jízdních řádů s platností od 1. 12. 2024 a jejich nahrání do Celostátního   informačního systému pro schválení Dopravním úřadem včetně zaslání podkladů pro dopravce 

 do 4. 11. 2024 

 › zveřejnění finálních jízdních řádů s platností od 15. 12. 2024 a jejich nahrání do Celostátního   informačního systému pro schválení Dopravním úřadem včetně zaslání podkladů pro dopravce

 1. 12. 2024 

 › změna jízdních řádů všech příměstských a regionálních linek PID v souvislosti se zahájením platnosti smluv s   autobusovými dopravci 

 15. 12. 2024 

 › změna jízdních řádů vybraných příměstských a regionálních linek PID v návaznosti na celostátní termín jízdních řádů na   železnici v ČR i Evropě

 březen 2025 

 › realizace vyhodnocení provozu, kdy lze uplatnit změnu jízdních řádů na základě připomínek evidovaných po uzavření    jízdních řádů na podzim 2024

* pouze pro představitele měst a obcí (viz níže)           

   

  připomínkování jízdních řádů

 › 1. návrh 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

s ohledem na naše úsilí poskytnout efektivní veřejnou dopravu a zároveň ke skutečnosti, že velká část měst a obcí přispívá na dopravní obslužnost, bychom Vás rádi požádali o spolupráci, neboť jízdní řády mají vliv na každodenní život obyvatel Středočeského kraje, ať už se jedná o cesty do práce, školy, nebo za zábavou. 

Proto se na Vás obracíme s žádostí o představení návrhů jízdních řádů obyvatelům Vašeho města / obce. a po prověření z hlediska relevantnosti a současného nastavení financování provozu o poskytnutí komplexního stanoviska k navrhovaným jízdním řádům na základě zpětné vazby od Vašich občanů. 

Vaše připomínky budou pečlivě prověřeny a zváženy jak z provozního tak ekonomického hlediska, je však nutné zdůraznit, že bohužel  nelze vyhovět všem požadavkům a návrhům zcela v souladu s potřebami každého jednotlivého občana. Nicméně, zaručujeme, že budeme usilovat o to, aby nové jízdní řády co nejlépe reflektovaly potřeby a pohodlí většiny cestujících v rámci našich možností.

Ze strany organizace IDSK (kompetentní za objednávku autobusových spojů na území Středočeského kraje a spravuje většinu autobusových linek v kraji) či organizace ROPID (objednává spoje na území hl. m. Prahy a současně spravuje provoz vybraných příměstských i regionálních linek PID) Vám bude poskytnuta zpětná vazba (písemná či telefonická) před zveřejněním druhého návrhu jízdních řádů, či bude dle charakteru podání uskutečněno osobní jednání. 

Vaše stanoviska očekáváme na adrese:

idsk@idsk.cz

do 30. 4. 2024

pod značkou "Autobusy 2024"

Děkujeme Vám za spolupráci.


 › 2. návrh 

Dle harmonogramu výše budou na začátku léta dispozici aktualizované verze jízdních řádů od 1. 12. 2024 společně s návrhy jízdních řádů pro vybrané autobusové linky s platností od 15. 12. 2024, a proto budou všechna města a obce v červenci tohoto roku opětovně oslovena s žádostí o připomínky. V druhém kole bude k návrhům jízdních řádů přiložena i návrhová kalkulace ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti.

aktuální jízdní řády

  návrh jízdních řádů


informace pro cestující

Vážení cestující, byť bychom si přáli, aby Vám jízdní řády vyhovovaly každému z Vás, při jejich přípravě musíme zohlednit mnoho faktorů. Dopravci disponují určitým počtem vozidel, která jsou dle potřeby nasazována během provozního dne i na více autobusových linkách, současně jsou povinní umožnit zákonné přestávky pro řidiče a na základě objednávky sestavit turnusy pro řidiče i pro samotná vozidla, která současně vykáží dostatečnou produktivitu. Spoje jsou primárně navázány na školní vyučování, směnové provozy, ale vycházejí i z dlouhodobých měření obsazeností jednotlivých spojů. Komplexní zajištění provozu tak prezentuje rozsáhlou skládačku, která se snaží každý den v nejširší možné míře zohlednit všechny nároky na provoz kladené a jízdní řád představuje ve své finální podobě jakýsi průsečík mezi všemi požadavky v rámci zajištění provozu po dopravní i ekonomické stránce. 

Oslovením starostek a starostů jakožto volených zástupců celého kraje dosáhneme širšího záběru. Ti mohou sdělit informace o navrhovaných jízdních řádech veřejně prostřednictvím místních médií, obecních schůzí a sociálních sítí, což umožní získat zpětnou vazbu od většího počtu cestujících najednou. Zpětná vazba od cestujících, kterou poskytnou starostové a starostky, je ve svém důsledku centralizována, což usnadňuje organizaci a celkovou analýzu. Namísto individuálních odpovědí od stovek nebo tisíců cestujících obdrží organizátoři souhrnné stanovisko od zástupců celých obcí. 

Na základě výše uvedeného Vás prosíme o pochopení, že na jednotlivé podněty k jízdním řádům od prosince nebude z časových i personálních důvodů nahlíženo jako na stížnosti, tj. nebude na ně odpovídáno. 

V ostatních záležitostech nás i nadále můžete kontaktovat na adrese podpory PID: 

 info@pid.cz

Děkujeme za pochopení.


aktuální jízdní řády

návrh jízdních řádů